Русский язык Абхазский язык
Логотип Управления образования Администрации г.Сухум
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Аимадарақәа:
Иацҵаны
Аҟәа ақ.: Маҷавариани имҩаду,15
Аҭел:
+7(840)
226-42-77
Аҭел: +7(940) 921-91-41
Аҳасабеилыргарҭа: +7(840) 226-43-28
Афакс: +7(840) 226-29-15
Аҵәахра

Абламбаратә бжьаратә школ
Адиректор:  Адлеиба Ирма Ладикәа-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Мачавариани, 15
15-тәи абжьаратә школ А.К. Наӡаӡе лхьӡ зхыу
Адиректор:  Каҧба Диана Баграт-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Агрба,7
Аҭел:  222-34-12
14-тәи абжьаратә школ А.П. Чехов ихьӡ зхыу
Адиректор:  Бениа Рита Ахмет-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Акиртава,32
Аҭел:  226-33-78
13-тәи абжьаратә школ Ҷ.М. Џьонуа ихьӡ зхыу
Адиректор:  Кәыбраа Лариса Хәта-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Чанба 13
Аҭел:  226-45-76
12-тәи абжьаратә школ
Адиректор:  Лакрба Рита Лиосик-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Адлейба 484
Аҭел:  226-43-80
11-тәи абжьаратә школ А.М. Чочуа ихьӡ зхыу
Адиректор:  Нанба Нелли Владимир-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Дзидзария,50\2
Аҭел:  226-38-09
9-тәи абжьаратә школ О.Т. Туманиан ихьӡ зхыу
Адиректор:  Кеиан Аза Владимир-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Воронова, 17
Аҭел:  226-29-14
8-тәи абжьаратә школ В.К. Ладариа ихьӡ зхыу
Адиректор:  Наҷҟьебиа Нестан Нодар-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Адлейба,7
Аҭел:  223-59-50
7-тәи абжьаратә школ
Адиректор:  Бигәаа Ахра Иазбеи-иҧа
Аҭыӡҭыҧ:  3аречная,3
Аҭел:  226-89-80
6-тәи абжьаратә школ В.М. Комаров ихьӡ зхыу
Адиректор:  Салаҟаиа Џьумбер Шьакир-иҧа
Аҭыӡҭыҧ:  Кодорское шоссе, 111
Аҭел:  229-60-06
5-тәи абжьаратә школ Е.А. Ешба ихьӡ зхыу
Адиректор:  Хәарцкиа Лиана Константин-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  ул. Картозия, 7
Аҭел:  222-15-17
4-тәи абжьаратә школ Д.И. Гәлиа ихьӡ зхыу
Адиректор:  Ломиа Нонна Шьаликәа-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Джонуа 25
Аҭел:  226-22-61
3-тәи абжьаратә школ И.Н. Воронов ихьӡ зхыу
Адиректор:  Пагаа Маиа Алықьса-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Мачавариани, 15
Аҭел:  226-26-08
2-тәи абжьаратә школ А.С. Пушкин ихьӡ зхыу
Адиректор:  Повирскер Ирина Лев-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Пр.Леона,25
Аҭел:  226-41-15
«Аччаҧшь»
Аиҳабы:  Гьегьиа Ирина Михаил-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Сентябр 30
«Ашьхыц»
Аиҳабы:  Цколиа Аида Руфик-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Гобечиа имҩа
Аҭел:  223-53-63
«Ажәҵыс»
Аиҳабы:  Аршба Аида Аршален-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кәыдрытәи амҩаду
«Адәыкрын»
Аиҳабы:  Торчуа Анжела Виачеслав-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Адыгатәи амҩа
Аҭел:  226-80-83
«Аӡыхь»
Аиҳабы:  Аџьынџьал Илона Сергеи-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кьараз,7
Аҭел:  222-36-49
«Гәында»
Аиҳабы:  Ҵкәуа Лиана Анзор-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кьараз, 6
Аҭел:  222-36-48

Новости 1 - 20 из 32
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец