Русский язык Абхазский язык
Логотип Управления образования Администрации г.Сухум
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Аимадарақәа:
Иацҵаны
Аҟәа ақ.: Маҷавариани имҩаду,15
Аҭел:
+7(840)
226-42-77
Аҭел: +7(940) 921-91-41
Аҳасабеилыргарҭа: +7(840) 226-43-28
Афакс: +7(840) 226-29-15
Аҵәахра

«Аччаҧшь»
Аиҳабы:  Гьегьиа Ирина Михаил-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Сентябр 30
«Ашьхыц»
Аиҳабы:  Цколиа Аида Руфик-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Гобечиа имҩа
Аҭел:  223-53-63
«Ажәҵыс»
Аиҳабы:  Аршба Аида Аршален-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кәыдрытәи амҩаду
«Адәыкрын»
Аиҳабы:  Торчуа Анжела Виачеслав-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Адыгатәи амҩа
Аҭел:  226-80-83
«Аӡыхь»
Аиҳабы:  Аџьынџьал Илона Сергеи-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кьараз,7
Аҭел:  222-36-49
«Гәында»
Аиҳабы:  Ҵкәуа Лиана Анзор-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кьараз, 6
Аҭел:  222-36-48
«Алакә»
Аиҳабы:  Гәбаз Ирма Гәурам-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Наӡаӡе лымҩа, 22
«Солнышко»
Аиҳабы:  Гагәлиа Лилиа Леонид-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Академик Марр имҩа,50
Аҭел:  226-46-31
«Ажәҵыс»
Аиҳабы:  Миқаа Шьазина Џьумка-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Гумысҭатәи амҩа, 25
Аҭел:  222-43-04
«Аҧра»
Аиҳабы:  Конџьариа Диана Иуана-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Адлеиба,1
Аҭел:  226-31-06
«Алиас»
Аиҳабы:  Қәҭелиа Заира Михаил-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Гәлиа имҩа,12
Аҭел:  226-48-35
«Амра»
Аиҳабы:  Скидина Ҭамара Михаил-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Челиускинаа рымҩа, 11
Аҭел:  226-16-44
«Аеҵәа»
Аиҳабы:  Ҷкадуа Наҭела Алықьса-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Кәыдрытәи амҩаду 665/127
Аҭел:  226-63-75
«Алашара»
Аиҳабы:  Ҭыжәба Мадина Гарри-иҧҳа
Аҭыӡҭыҧ:  Ӡиӡариа имҩа, 1
Аҭел:  226-45-52
Ахәыҷтәы рҷиаратә центр
Адиректор:  Ратиа Рамин Шаша-иҧа
Аҭел:  226-46-11